Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen.

 

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Identificatiegegevens
Mutualiteit
Rijksregisternummer
Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, ...)
Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling
Gegevens over opleiding en vorming
Geluids- of beeldopname
Evt. financiële gegevens

 

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om onze prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je de nodige zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

 

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:
indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, ...)
indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit)
voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, ...)
wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), ...)

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren

 

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren. Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je dat wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist/psycholoog richten.

Tevens heb je het recht om bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier staan, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.1

 

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het patiëntendossier is je behandelende VISTA medewerker.